ചില വഴിയോരക്കാഴ്ചകള്‍

photos...painting ....etc...

Friday, February 18, 2011

Painting


                                  മഹാനായ വാന്‍ ഗോഗിന്റെ Starry Night  നെ വിനയ പൂര്‍വ്വം ഓര്‍ത്തു കൊണ്ട് ..

Followers

About Me

My photo
എന്റെ യാത്രകളില്‍ കണ്ട ചില കാഴ്ചകള്‍,വ്യക്തികള്‍ എന്നിവയെപ്പറ്റി ചില കുറിപ്പുകളും(വഴിയമ്പലങ്ങള്‍ എന്നബ്ലോഗ് നോക്കുക ) ചിത്രങ്ങളും(ചില വഴിയോരക്കാഴ്ചകള്‍ എന്നബ്ലോഗ്‌ )സമാനമനസ്കര്‍ക്കായി പങ്കു വയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിപരമായ വിമര്‍ശനങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളും ഹൃദയപൂര്‍വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.